Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu

Szczegóły

PR II 010/6/14

 

ZARZĄDZENIE PROKURATORA REJONOWEGO
W JAROSŁAWIU NR   6/14

z dnia 4 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej
w Jarosławiu

 

         Działając na podstawie § 69 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 144) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. Zm.)

zarządzam:

 

§1

       Ustanowić dzień 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu w zamian za odpracowanie tego dnia w dniu 7 czerwca 2014 roku (sobota).

 

§2

         Informacje o wprowadzonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu oraz innym widocznym miejscu dla interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

        Prokurator Rejonowy

          BARBARA HOPKO-GRZEBYK

   
© Prokuratura Okręgowa w Przemyślu